fbpx

Truyện Song ngữ: Theo đuổi niềm đam mê [Beginner]

On the cover letter from proposal sent from a candidate, the manager is really impressed with the line “I would follow my passion when I work for your company”.

He called that young man for an interview to confirm what he said from the letter. Afterward, he gave him the opportunity to work as a service consultant.

The young employee was trained with many different courses to improve his working skills. He was also sent to Holland to learn more about the production line in the main factory of the company.

After a year of working, the young man realized that his salary is a kind of meager compared to other workers. So, in every time he found that his manager is cheerful, he made a little joke

Young man: “Christian, sometimes I want to treat you a meal at the restaurant, but I am likely broke”
Manager: “I know, thank you, man. I can pay for myself.”

Also, in one time, the manager paid him a compliment for his good deal with customer.

Manager: “our sales went up a bit last month. It is a good news.”
Young man: “You know, I work with my passion. But sometimes I feel a little hard for things…”
Manager: “Try harder huh?”

In a day, It was the off-time, the young man was studying English with his trainer in the office and the phone was ringing.

Manager: “Hey, pick up phone, guys”
Young man: “Yes, sir. The greatest man always works with passion even in the late evening”

 

Bản Dịch: Theo đuổi niềm đam mê

Trong lá thư từ hồ sơ xin việc một ứng cử viên, vị giám đốc thực sự ấn tượng với dòng chữ “Tôi sẽ làm theo niềm đam mê của tôi khi làm việc cho công ty của bạn”.

Ông gọi chàng trai đó cho buổi phỏng vấn để xác nhận những gì anh viết về mình trong bức thư. Sau đó, ông cho anh ấy cơ hội làm việc với vai trò chuyên viên tư vấn khách hàng.

Người nhân viên trẻ được đào tạo với nhiều khóa học khác nhau để nâng cao kỹ năng làm việc của mình. Anh ấy cũng được gửi đến Hà Lan để tìm hiểu thêm về dây chuyền sản xuất trong nhà máy chính của công ty.

Sau một năm làm việc, người thanh niên nhận ra rằng mức lương của mình khá ít ỏi so với các nhân viên khác. Vì vậy, trong mỗi lần anh ta thấy rằng sếp đang vui, anh ấy đùa một chút

Chàng trai: “Christian, đôi khi tôi muốn bạn đãi bạn một bữa ăn tại nhà hàng, nhưng tôi có thể đã phá vỡ”
Giám đốc: “Tôi biết, cảm ơn chàng trai, tôi có thể tự trả tiền cho mình.”

Ngoài ra, trong một lần khác, giám đốc đã khen ngợi anh ta vì đạt được một thoả thuận tốt với khách hàng.

Giám đốc: “doanh thu của công ty chúng ta đã tăng lên một chút vào tháng trước và đây là một tin vui.”
Chàng trai: “Bạn biết đấy, tôi làm việc với niềm đam mê của tôi, nhưng đôi khi tôi cảm thấy khó khăn cho vài thứ …”

Quản lý: “Cố gắng lên nhé?”

Trong một ngày nọ, đó là thời gian nghỉ, chàng trai trẻ đang học tiếng Anh với giáo viên của anh ấy trong văn phòng và điện thoại đang đổ chuông.

Giám đốc: “Này, bắt máy đi chứ”
Chàng trai: “Vâng, thưa ông, người xứng đáng nhất luôn làm việc với niềm đam mê ngay cả vào ban đêm”

 

{Sưu tầm}

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối Tác - Khách Hàng

0986.000.664